Dynamisk Family Tree

 

Slektene i Holla & Lunde

Klikk på tre-ikonet

for å starte programmet!

 

The familys from Holla & Lunde

Click on the tree icon

to start the program!

 

54 172 navn / names.          Oppdatert / Updated:  2007 / 02 / 09

 

Hvis tre-ikonet ikke vises i ruten over, klikk her for nedlasting av Java!    If the tree-icon doesn’t show above, click here to download Java software!

To run the tree from your own PC - Klick here - for å kjøre familietreet fra egen PC!

HER kan du laste ned en backup av hele basen min,  -  You can download a backup of my entire base HERE

Gedcom ANSI

 

Holla- og Lundeslekt

inneholder i hovedsak store deler av alle slekter i Holla fra 1600-1700 og videre framover mot år 1900.

Fra Lunde inneholder basen etter hvert store deler av mange slekter med forgreininger, delvis basert på Olav Strannas informasjon.

Det også ”fylles på” nye data hele tiden, inntil både Holla og Lunde er noenlunde komplett over samme tidsperiode.

(Listen inneholder også en del slekter som ikke kan knyttes opp mot Holla og Lunde.)

 

Fornavn bruker jeg stort sett slik de finnes i originalkildene, det samme gjelder gårdsnavn. 

Etternavn går i stor grad på endelsene –sen og –datter, og det er først etter 1850 at egne etternavn kommer inn. Noen familier brukte etternavn som vi gjør i dag, f.eks. Schjelderup, Blom, Altenburg, Rougtved, Aall og Cappelen. Når det gjelder etternavn, basert på farsnavn, patronymer, så har jeg  strømlinjeformet dem, og valgt en form. Jeg bruker bare endelsene -sen og -datter.;

Ola, Ole, Olaf og Olav blir til OLSEN; 

Kittil, Ketil, Kitil blir til KITTILSEN;

Gunlek, Gunlech, Gullik, Gunleik blir til GULLIKSEN; 

Tjostolv, Tjostolf, Kjøstol, Kjostol blir til TJOSTOLVSEN etc

 

Ved søk: legg inn en* etter fornavn (eller foran - eller begge deler)

 i tilfelle personen har flere fornavn, ellers finner programmet ikke navnet

 

Vær oppmerksom på at en del slektsforbindelser er usikre og udokumenterte, så den som bruker denne basen for å finne sine røtter bør selv gå til kildene og sjekke der!

Kilder som er brukt er kirkebøker, avskrift av kirkebøker gjort av Ole Bjørn Darrud, Gard Strøm og av Nils Buverud. Arne Johan Gjermundsens avskrift av Skifter i Holla.
Solumslekt av Leif Biberg Kristensen har vært til stor nytte.
Brian Langkaas i Alberta i Canada har bidratt med mange opplysninger om slekter, både i Holla og Lunde.
En del er hentet fra Hollaboken, og dessuten slektsmateriale om Holla, redegjort for av Halvor Sigurdsen.
Det er også hentet inn informasjon fra Digitalarkivets avskrifter
på nett, og skannede kirkebøker har gjort det enda enklere å innhente og kontrolere dataene.
Gunnar Oppheim's "Nokre ætter I Lunde" og "Flåbygd - Ætter og folkeliv" - sammen med - "Lunde herad med Flaabygd - Gardesogur og Ættetavlur" av Olav Stranna har gitt mye informasjon.
I den nettbaserte Ætte- og gardssoger for Kviteseid er funnet mye informasjon om ættene i Flåbygd.
Slektsinformasjon fra Drangedal er hentet i Bjørn Edvin Holtes "Slektregister for Drangedal".
Hørtesoga, og bygdebøker fra Bø, Sauherad, Heddal, Seljord m. fl. er også brukt.

 

Holla- and Lunde Family

contains mainly most of all familys in Holla from 1600-1700 and up to 1900.

From Lunde there are at the moment part of families and branches, which will be extended for the same period of time as Holla. 

(The list also contains familys not linked towards Holla and Lunde.)

 

Except partly in the last part of the 19 th century, the surnames in Norway was patronymic ~ like --sen and –datter. I mostly use the given names as they are written in original, at the given time. The form of the given name changes over time, due to writing terms and popularity, but different forms are also in use at the same time. When the fathers given name changes to be a patromynic for his children, I’ve decided to use only one version; Ola, Ole, Olaf and Olav becomes OLSEN;  Kittil, Ketil, Kitil becomes KITTILSEN; Gunlek, Gunlech, Gullik, Gunleik becomes GULLIKSEN; Tjostolv, Tjostolf, Kjøstol, Kjostol becomes TJOSTOLVSEN etc. Only when we come to abt. 1850 and later, and people kept the patronymick as last name, I do not change that name.

 

Where there are names containing special norwegian letters, like æ, ø and å,

you may, by search on names, replace them with: *!

When searching on first name, you must put a * after (or in front of) the name (or both),

 otherwice the program will not  find it!

 

It must be stressed that some of the links between members of some families are uncertain and undocumentet, so using this site to find your roots, you should go and check the given information!

Sources used are church records, transcription of churh records by Ole Bjørn Darrud, Gard Strøm and Nils Buverud. Arne Johan Gjermundsens transcription of Probat records from Holla.
Solumslekt by Leif Biberg Kristensen has been very useful.
Some are taken from "Holla I", and much information have come from Halvor Sigurdsen, found in old records in Telemark, - concerning Holla.
Brian Langkaas from Alberta in Canada has contributed with much information about families, from both Holla and Lunde.
Transcriptions published on the web, by
Digitalarkivets, has also been useful, and digitised parish registers have now made it even easier to control the information.
Gunnar Oppheim's "Nokre ætter I Lunde" and "Flåbygd - Ætter og folkeliv" - together with - "Lunde herad med Flaabygd - Gardesogur og Ættetavlur" by Olav Stranna has been a very important source of information.
The web-based
Ætte- og gardssoger for Kviteseid has given lots of information about the families in Flåbygd.
Information about families in Drangedal has been found in Bjørn Edvin Holte's "Slektregister for Drangedal". "Hørtesoga", and "bygdebøker" from , Sauherad, Heddal, Seljord and more have also been used.

 

 

 

Nils Buverud

[email protected]